The Family [ Home ]Reader's Corner: Main Page

Κεφάλαιο 27: Έκτη Ημέρα

Και είπεν ο Θεός, Ας γεννήση η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών κτήνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών και έγεινεν ούτω. Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτήνη κατά το είδος αυτών και παν ερπετόν της γης κατά το είδος αυτού και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και είπεν ο Θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ εικόνα Ημών καθ ομοίωσιν Ημών και ας εξουσιάζη επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ εικόνα εαυτού κατ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινούμενου επί της γης. Και είπεν ο Θεός, Ιδού σας έδωκα πάντα χόρτον κάμνοντα σπόρον όστις είναι επί του προσώπου πάσης της γης και παν δένδρον το οποίον έχει εν εαυτώ καρπόν δένδρου κάμνοντος σπόρον, ταύτα θέλουσιν είσθαι εις εσάς προς τροφήν. Και εις πάντα τα ζώα της γης και εις πάντα τα πετεινά του ουρανού και εις παν ερπετόν έρπον επί της γης και έχον εν εαυτώ ψυχήν ζώσαν έδωκα πάντα χλωρόν χόρτον εις τροφήν και έγεινεν ούτω. Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε και ιδού ήσαν καλά λίαν και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωί ημέρα έκτη. (Γένεση 1:24-31)…....

Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Και εφύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε. ... Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον, και έθεσεν αυτόν εν τω παραδείσω της Εδέμ δια να εργάζηται αυτόν και να φυλάττη αυτόν. ...Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος μόνος θέλω κάμει εις αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και έφερεν αυτά προς τον Αδάμ δια να ίδη πώς να ονομάση αυτά και ότι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις παν έμψυχον τούτο να ήναι το όνομα αυτού. Και έδωκεν ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτήνη και εις τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκετο βοηθός όμοιος με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και εκοιμήθη και έλαβε μίαν εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής. Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποίαν έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. (Γένεση 2: 7-8,15, 18-22).

Το Πρόγραμμα του Θεού για την Έκτη Ημέρα

  • τα ζώα της ξηράς

  • ο άνθρωπος

  • ο Κήπος της Εδέμ

  • ο Αδάμ ονομάζει τα ζώα

  • η γυναίκα

     Αυτή ήταν μια πολυάσχολη ημέρα, και αν και ο Θεός μπορεί να κάνει πολλά μέσα σε μια μέρα, τι έγινε όμως με τον Αδάμ; Πώς θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί μέσα σε μια μέρα, να έχει προλάβει να δώσει κι από ένα όνομα σε όλα τα ζώα, να πάρει έναν υπνάκο, και κατόπιν να ξυπνήσει με μια σύζυγο δίπλα του;

Μια προσεκτική ανάγνωση δείχνει ότι ο Αδάμ δεν έδωσε όνομα σε όλα τα ζώα. Η Γένεση μιλά για όλα τα κτήνη (τα κατοικίδια), τα πτηνά του ουρανού, και μια επιλεγμένη ομάδα ζώων που αναφέρονται εδώ σαν “τα ζώα του αγρού.” Πιο πριν, στο κεφάλαιο 1:24-25, λέει ότι την έκτη ημέρα ο Κύριος δημιούργησε όλα “τα ζώα της γης.” Τα “ζώα του αγρού” φαίνεται να είναι ένα υποσύνολο αυτών. Ο Αδάμ ήταν στον Κήπο της Εδέμ, όμως η δημιουργία των ζώων δεν ήταν αναγκαστικά περιορισμένη σ’ εκείνη την τοποθεσία. Κι έτσι ίσως τα ζώα του αγρού ήταν εκείνα τα “είδη” που βρίσκονταν στον Κήπο.

Το να δώσει ονόματα βέβαια κάποιος σε όλα εκείνα τα ζώα θα ήταν παρ’ όλ’ αυτά μια τρομακτική δουλειά. Το κεφάλαιο του παρόντος βιβλίου που αφορά τον Κατακλυσμό ασχολείται με το θέμα του πόσα “είδη” ζωντανών πλασμάτων υπήρχαν, όμως οι δημιουργιστές επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι ο Αδάμ δε θα χρειαζόταν να δώσει όνομα σε περισσότερα από 3.000 είδη ζώων.

Κάθισε ένα λεπτό και δες πόσα ζώα μπορείς να “βαφτίσεις.” Ένα πείραμα που διεξήχθη σ’ αυτό το σημείο από το συγγραφέα αυτού του βιβλίου έδειξε ότι μέσα σε ένα λεπτό θα μπορούσε να δώσει ένα όνομα σε σαράντα περίπου ζώα. Τώρα, ακόμη κι αν ο Αδάμ προχωρούσε με πολύ αργό ρυθμό, θα μπορούσε να ονομάσει 3.000 ζώα σε περίπου μια ώρα και ένα τέταρτο. Λαμβάνουμε υπόψη μας ότι τα ονόματα των ζώων ήταν ήδη γνωστά στο προαναφερόμενο πείραμα, κι έτσι αυτό μπορεί να μην θεωρηθεί ως μια σωστή σύγκριση. Όμως το μυαλό του Αδάμ ήταν το πιο τέλειο (εκτός βέβαια από, ίσως, της Εύας) από αυτό που οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος είχε ποτέ, και προφανώς θα μπορούσε να ονομάσει τα ζώα πολύ πιο γρήγορα. Ο Αδάμ ήταν τελειότερος από κάθε άλλον άνθρωπο, αφού είχε δημιουργηθεί πρόσφατα, ήταν χωρίς αμαρτία, και μπορούσε να επικοινωνήσει με το Θεό απευθείας. Κι έτσι αν ποτέ ένας άνθρωπος ήταν ικανός γι’ αυτή τη δουλειά, αυτός ήταν ο Αδάμ. Ακόμα και με τον μέτριο ρυθμό των 10 ονομάτων το λεπτό, ο Αδάμ θα χρειαζόταν μόνο πέντε ώρες για να τα ονομάσει όλα.

Υπήρχε χρόνος για να μπορέσει ο Αδάμ να ονομάσει τα ζώα σε μια μέρα.

Υπάρχει επίσης ακόμη ένα σημείο για να σκεφτούμε: Ο σκοπός αυτής της άσκησης του να δώσει ένα όνομα στα ζώα, δηλαδή, ήταν για να δείξει στον Αδάμ ότι δεν υπήρχε ακόμη κανένας άλλος άνθρωπος για να τον βοηθήσει, κι έτσι όταν ήρθε η Εύα στο προσκήνιο ο Αδάμ θα ήξερε ότι αυτή θα ήταν η σύντροφός του, και θα την εκτιμούσε ανάλογα.

Κι έτσι ο Αδάμ κοιμήθηκε, και ο Θεός πήρε ένα από τα πλευρά του και δημιούργησε την Εύα. Μερικοί σκεπτικιστές ρωτάνε γιατί τότε, δεν έχουν οι άντρες ένα πλευρό λιγότερο από τις γυναίκες. Αυτό μπορεί να απαντηθεί με μια άλλη ερώτηση: Μήπως ένας άνθρωπος που έχει χάσει το ένα του χέρι έχει μονόχειρα παιδιά;—Και βέβαια όχι!

Αυτή η σύντομη ματιά στην Εβδομάδα της Γένεσης δείχνει ότι η εξιστόρηση της Γένεσης για τη Δημιουργία μπορεί να αντέξει την επιστημονική εξέταση. Γίνεται παραδεκτό, ότι μερικά πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα και δεν μπορούν να αποδειχτούν επιστημονικά, όμως η τεράστια διαφορά ανάμεσα στη θεωρία της δημιουργίας και στην εξέλιξη είναι ότι η επιστήμη δεν μπορεί να διαψεύσει την εξιστόρηση της Γένεσης, ενώ η επιστήμη μπορεί και έχει διαψεύσει την εξέλιξη. Εκείνοι που αρνούνται τη Δημιουργία το κάνουν από δική τους επιλογή και μόνο, και όχι επειδή είναι αντιεπιστημονικό.

Επόμενο Κεφάλαιο >>

[ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ] [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ]

Copyright © 2000 Aurora Production